Magyarul Srpski

Opis projekta

Imajući u vidu činjenicu da žene koji žive u ruralnim područjima severno-bačkog i severno-banatskog okruga su u nepovoljnom položaju, nedovoljno upoznate sa mogućnostima i nisu uključene u ruralni razvoj svojih zajednica, Udruženje Pavafo je zacrtalo sebi sledeći zadatak: omogućiti ženama da preuzmu novu ulogu unutar porodice odnosno ruralne zajednice. Projekat Kreiranje zajedničkog brenda „Putevi ženskih rukotvorina“ ima dva opšta cilja: ekonomsko osnaživanje i saradnja žena-domaćica koji žive u severno-bačkom i severno-banatskom ruralnom području. Projekat ima još jednu važnu tačku – doprinosi podizanju svesti o položaju žena iz ruralnih područja, odnosno o potencijalima za njihovo ekonomsko osnaživanje.

Direktni korisnici projekta su seoske domaćice, učesnice obuke. Fokus je na domaćicama koje na porodičnom gazdinstvu imaju infrastrukturnu osnovu za bavlјenje seoskim ugostitelјstvom, bave sa izradom tradicionalnih rukotvorina, odnosno želјni su novih znanja i umrežavanja radi sticanja dodatnih prihoda od seoskog turizma. Pored toga važna je i podrška porodice.

Projekat je pokrenut sa idejom da seoskim ženama koji se bave sa nekim vidom ruralnog turizma i izradom tradicionalnih rukotvorina pruži institucionalna podrška za ekonomsko osnaživanje, imajući u vidu činjenicu da su u nepovoljnom položaju, da su nedovoljno upoznate sa mogućnostima i nisu uključene u ruralni razvoj svojih zajednica.

Udruženje Pavafo uz podršku Ekumenske inicijative žena iz Hrvatske organizovalo je 60 časovnu edukaciju pod nazivom „Kreiranje zajedničkog brenda Putevi ženskih rukotvorina”.

Na edukativni program prijavu su podnele žene/domaćice koje se bave izradom rukotvorina i/ili nekim vidom seoskog turizma na sopstvenom gazdinstvu.

Edukacija je započeta 14. oktobar 2015. godine. Predavanja su održana tokom oktobra i novembra meseca, sredom poslepodne i subotom u prepodnevnim satima, a predavači bili su iskusni stručnjaci iz oblasti seoskog turizma, ženskih prava, marketinga, standardizacije i umrežavanja.

Teme predavanja:
Kao mesto obuke služila je velika sala Mesne zajednice Palić (Palić, Splitska aleja 1).

Na osnovu sporazuma o podršci koji je sklopljen između Ekumenske inicijative žena i Udruženja Pavafo učešće na edukativnom programu bilo je BESPLATNO. Pored toga za aktivne učesnike programa organizovali smo i besplatnu jednodnevnu ekskurziju u Hrvatsku, u etno selo Karanac dana 14. novembra 2015. godine.