Magyarul Srpski

Upoznajte Udruženje "Pavafo"

Udruženje Pavafo je neprofitno udruženje preduzetnika i vlasnika privrednih društava sa teritorije Palića kao i okolnih mesnih zajednica. Predstavlja dobrovoljno poslovno udruženje, koje je zvanično osnovano 7. decembra 2009. godine. U skladu sa statutom osnovni cilj udruženja je osnaživanje malih preduzetnika, poboljšanje ekonomskih i društvenih potencijala regiona. Svoje aktivnosti usmerava na preduzetnike sledećih naselja: Palić, Hajdukovo, Šupljak, Bački Vinogradi, Male Pijace i Veliki Radanovac. Pored navedenih srdačno očekuje članove iz cele Vojvodine. Aktivnosti udruženja su: organizovanje stručnih predavanja u saradnji sa Mesnom zajednicom Palić; redovno informisanje članova o dostupnim konkursima, kreditima, kursevima i sajmovima; оrganizovanje poslovnih sastanaka; informativna kampanja radi skretanja pažnje na razne društvene probleme. Sa ovim aktivnostima Udruženje Pavafo utiče na privredni razvoj regiona. U realizaciji svojih aktivnosti često sarađuje sa vladinim i nevladinim, domaćim i stranim organizacijama.

Neki od dosadašnjih aktivnosti udruženja: